پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان و اما در آخر، اصل چهارم که ارائه پشتیبانی رایگان به مشتریانمان هست. در تمام محصولاتی که توسعه می دهیم به مدت یک سال پشتیبانی رایگان به مشتریانمان ارائه می دهیم . تا به مشتریانمان این قوت قلب را بدهیم که آن ها را تنها نخواهیم گذاشت و درکنارشان هستیم.